Algemene voorwaarden van HOSTINGDREAMS (een handelsnaam van Pepperfield bv)

(1) Geldigheidsgebied
1.1 HOSTINGDREAMS levert al haar producten en diensten uitsluitend op basis van onderhavige Algemene voorwaarden (AV). Dit geldt uitdrukkelijk ook, indien de cliënteigen algemene voorwaarden hanteert en deze tegengestelde of van onderhavige Algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten. Ook gelden onderhavige Algemene voorwaarden, wanneer HOSTINGDREAMS met kennis van tegengestelde of van onderhavige voorwaarden afwijkende voorwaarden van de cliënt diens order zonder enig voorbehoud uitvoert.

1.2 HOSTINGDREAMS is gerechtigd, onderhavige Algemene voorwaarden met inachtneming van een redelijke termijn te wijzigen. Indien door de cliënt niet binnen een door HOSTINGDREAMS gestelde termijn bezwaar tegen de voorgenomen wijziging wordt aangetekend, geldt deze als geaccepteerd. In de wijzigingsaankondigingen wordt er door HOSTINGDREAMS op gewezen, dat de wijziging van kracht wordt, indien door cliënt niet binnen de daartoe gestelde termijn bezwaar wordt aangetekend.

(2) Contractsluiting
2.1 Voor de totstandkoming van een rechtsgeldige overeenkomst is opgave van volledige en juiste gegevens een onvoorwaardelijke vereiste.

2.2 Het contract komt door de activering van de toegangsgegevens tot stand.

2.3 De contractverbintenis inzake de registratie van het domein wordt rechtstreeks tussen de cliënten de toekennende instantie resp. de registrator HOSTINGDREAMS geëffectueerd. HOSTINGDREAMS gelast de registratie van domeinen in het kader van een overeenkomst tot dienstverlening ten behoeve van de cliënt, voor zover HOSTINGDREAMS niet zelf registrator HOSTINGDREAMS voor het desbetreffende top level domein (TLD) is.

2.4 De top-level domeinen worden door verschillende organisaties geregistreerd en beheerd. Voor ieder top level domein gelden verschillende toekenningsvoorwaarden. De bovengenoemde voorwaarden zijn bestanddeel van de overeenkomst.

2.5 De voor registratie van domeinen benodigde gegevens worden in een geautomatiseerde procedure naar de desbetreffende toewijzingsinstanties doorgezonden. De cliënt kan pas van een daadwerkelijke toewijzing uitgaan, wanneer de internetservice onder het gewenste domein beschikbaar is gesteld. Een vaste garantie voor toewijzing van bestelde domeinen kan niet worden verstrekt.

 

(3) Producten en diensten van HOSTINGDREAMS
3.1 De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het moment van de bestelling geldende beschrijving van het product of de service in kwestie.

3.2 Alle servers in de computercentra van HOSTINGDREAMS zijn via een complexe systeemarchitectuur aan het internet gekoppeld. Het ingaande en uitgaande dataverkeer loopt via routers, loadbalancers, switches etc., die stuk voor stuk slechts een bepaalde maximale datadoorvoercapaciteit toelaten. Een rechtstreekse aansluiting van afzonderlijke servers op doorgiftepunten naar het internet is niet aanwezig. Om technische redenen zijn derhalve de dataverkeercapaciteiten voor servergroepen op bepaalde punten beperkt. Een verhoogd dataverkeeraanbod van of naar afzonderlijke servers kan er namelijk toe leiden, dat voor deze en andere technisch met hen gekoppelde servers niet de op de serverpoort maximaal mogelijke datadoorvoercapaciteit beschikbaar is. De datadoorvoercapaciteit wordt in dergelijke gevallen technisch over de aangesloten servers verdeeld. Dit geldt dienovereenkomstig voor internetpresenties waarbij een server wordt gedeeld. Bij een verhoogd dataverkeersaanbod worden de verkeerscapaciteiten over de technisch verbonden internetpresenties verdeeld.

3.3 De beschikbaarheid van de HOSTINGDREAMS servers en de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet (backbone) bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar. HOSTINGDREAMS wijst haar cliënten erop, dat beperkingen of belemmeringen van haar dienstverlening kunnen optreden, die buiten de invloedsfeer van HOSTINGDREAMS liggen. Daaronder begrepen zijn in het bijzonder handelingen van derden, die niet in opdracht van HOSTINGDREAMS handelen, niet door HOSTINGDREAMS beïnvloedbare technische voorwaarden van het internet alsmede force majeure. Evenzo kan ook de door de cliënt benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur van invloed op de diensten van HOSTINGDREAMS zijn. Voor zover dergelijke omstandigheden van invloed zijn op de beschikbaarheid of functionaliteit van de door DREAMWORKS INTERNET SERVICES geleverde dienst, heeft dit geen uitwerking op de contractconformiteit van de door HOSTINGDREAMS geleverde dienst.

3.4 HOSTINGDREAMS voert aan haar systemen ten behoeve van de veiligheid van het netverkeer en ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de dataveiligheid regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. Daartoe kan zij haar diensten met inachtneming van de belangen van de cliënttijdelijk opschorten of beperken, voor zover objectieve redenen dit rechtvaardigen. HOSTINGDREAMS zal de servicewerkzaamheden, voor zover dit mogelijk is, op tijden met weinig internetverkeer uitvoeren. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van diensten noodzakelijk zijn, zal HOSTINGDREAMS de cliënt van te voren omtrent de aard, de omvang en de duur van de belemmering op de hoogte stellen, voor zover zulks onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en de kennisgeving opheffing van reeds opgetreden onderbrekingen niet verder vertraagt.

3.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

3.5 HOSTINGDREAMS is vrij in haar keuze van de technische infrastructuur. Zij kan de gebruikte infrastructuur, backbones, diensten van derden-leveranciers alsmede hard- en software te allen tijde vervangen. Het gebruik van een bepaalde infrastructuur, backbones, diensten van derden-leveranciers of bepaalde hard- en software geldt alleen als bestanddeel van de overeenkomst, indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk vermeld wordt.

3.6 HOSTINGDREAMS kan haar diensten wijzigen, voor zover zulks met het oog op de belangen van HOSTINGDREAMS in redelijkheid van de cliënt kan worden gevergd.

3.7 HOSTINGDREAMS is in alle gevallen gerechtigd, haar diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Tekent de cliënt niet binnen een door HOSTINGDREAMS gestelde, redelijke termijn bezwaar tegen de wijziging aan, wordt deze van kracht. HOSTINGDREAMS maakt de cliënt er in de wijzigingsaankondiging op opmerkzaam, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.

3.8 Voor zover er vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld, behoudt HOSTINGDREAMS zich het recht voor, om het aan de klant toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.

3.9 Voor zover noodzakelijk en redelijk verleent de cliëntmedewerking bij een wijziging, bijvoorbeeld via het opnieuw invoeren van toegangsdata of eenvoudige omschakelingen van zijn systemen.

3.10 HOSTINGDREAMS behoudt zich ten aanzien van e-mails het recht voor, de omvang van in- en uitgaande berichten te beperken, voor zover zulks in redelijkheid van de cliënt kan worden verlangd. DREAMWORKS INTERNET SERVICES is gerechtigd, alle op de door haar beschikbaar gestelde accounts binnengekomen emailberichten te wissen, a) nadat deze door de cliëntzijn opgeroepen, b) nadat deze overeenkomstig de instructies van de cliëntzijn doorgezonden, c) na afloop van de bewaartermijn van 60 dagen. Voornoemde bepalingen voor e-mailberichten gelden niet voor dedicated of virtuele servers, waarbij de klant een eigen e-mailserver in bedrijf heeft.

3.11 Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.


(4) Verplichtingen van de cliënt
4.1. De cliënt is verplicht, noodzakelijke gegevens volledig en correct te vermelden en wijzigingen onverwijld mede te delen. Dit geldt in het bijzonder voor diens adresgegevens, het emailadres en bij betalingen met creditcard voor creditcard gegevens of bij automatische incasso voor de bankgegevens en bankrekeningnummer.

4.2 HOSTINGDREAMS kan informatie en verklaringen die betrekking hebben op de contractverbintenis naar het emailadres van de cliënt verzenden. De cliënt is gehouden, post naar het emailadres dat geldt als contactadres voor HOSTINGDREAMS regelmatig op te halen.

4.3 De cliënt is verplicht, zijn systemen en programma´s zodanig in te richten, dat noch de veiligheid en de integriteit, noch de beschikbaarheid van de systemen die HOSTINGDREAMS voor het leveren van haar diensten inzet, nadelig wordt beïnvloed. HOSTINGDREAMS is gerechtigd, diensten te blokkeren, wanneer systemen afwijkend van hun normale regelgedrag werken of reageren en daardoor de veiligheid, de integriteit of de beschikbaarheid van de HOSTINGDREAMS serversystemen wordt aangetast.

4.4 De cliënt verplicht zich, toegewezen passwords onmiddellijk te wijzigen. Hij beheert passwords en overige toegangsdata op zorgvuldige wijze en houdt deze geheim. Hij is verplicht, ook voor diensten te betalen die derden via zijn toegangsdata en passwords gebruiken of bestellen, voor zover zulks op zijn verantwoordelijkheid geschiedt.

4.5 De cliënt maakt backups van alle data die hij naar DREAMWORKS INTERNET SERVICES servers zendt op andere datadragers, welke niet bij HOSTINGDREAMS aanwezig zijn. In geval van dataverlies zal de cliënt de desbetreffende databestanden nogmaals kosteloos naar de server van HOSTINGDREAMS transfereren.

4.6 De cliënt is verplicht, bij registratie, overdracht en opheffing van domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en bij wisseling van providers en registrator HOSTINGDREAMS in redelijke mate medewerking te verlenen.

4.7 Bij bepaalde virtuele en dedicated servers heeft alleen de cliënt beheerdersrechten. In zulke gevallen kan HOSTINGDREAMS de server niet beheren. De cliënt is daarom alleen zelf voor de beveiliging van een server verantwoordelijk. De cliënt is verplicht om beveiligingssoftware te installeren, zich regelmatig op de hoogte te stellen van actuele informatie over lekken in de beveiliging en bekende lekken te dichten. De installatie van onderhoudsprogramma’s of andere programma’s die HOSTINGDREAMS ter beschikking stelt of aanbeveelt, ontslaat de cliënt niet van deze verplichting. Iedere cliënt is verplicht om zijn server zodanig in te richten en te beheren dat de veiligheid, de integriteit en beschikbaarheid van de netwerken, andere servers, software en data van derden niet in gevaar worden gebracht.


(5) Verantwoordelijkheid en gedragsregels voor het gebruik van de diensten
5.1 De cliënt is ervoor verantwoordelijk, dat zijn domein(en), zijn inhouden en andere opgeslagen data geen wettelijke voorschriften noch rechten van derden schenden. HOSTINGDREAMS wijst erop dat in voorkomende gevallen - in het bijzonder bij internationale domeinen - andere nationale rechtsregelingen in acht genomen dienen te worden.

5.2 De cliënt verplicht zich, geen domeinen of webinhouden voor bezoek aan te bieden die een extremistisch (in het bijzonder rechtsextremistisch), pornografische of commercieel-erotisch karakter hebben. Dit geldt ook, wanneer dergelijke inhouden door hyperlinks of andere links, die de cliënt op pagina’s van derden plaatst, toegankelijk worden gemaakt.

5.3 Het verzenden van spam-mails is verboden. Dit omvat in het bijzonder het verzenden van verboden en ongewenste reclame aan derden. Bij verzending van e-mails is het tevens verboden, foutieve afzendergegevens te vermelden of de identiteit van de afzender op enige andere wijze te versluieren. De cliënt is verplicht, bij commerciële communicatie dit oogmerk door een dienovereenkomstige opmaak van de email duidelijk te maken.

5.4 De cliënt mag dedicated of virtuele servers niet geheel of ten dele voor gebruik aan derden overdragen. HOSTINGDREAMS kan goedkeuring geven aan een gebruiksoverdracht. Zij stelt daarbij wel de voorwaarde van een afzonderlijk af te sluiten resellerovereenkomst. Een gratis gebruikersoverdracht (geheel of ten dele) aan anonieme derden is in ieder geval verboden.

5.5 De cliënt dient erop te letten, dat kwantitatief begrensde diensten niet worden overschreden, voor zover een dergelijke overschrijding niet contractueel is overeengekomen. Indien HOSTINGDREAMS vaststelt dat het verkeersvolume van een abonnee van een webhosting-pakket de in de betreffende overeenkomst vastgelegde maandlimiet met meer dan 10 procent overschrijdt, zal zij de cliënt hierover informeren. Zij kan vervolgens aan de cliënt aanbieden, een uitgebreidere overeenkomst (bijv. een hoogwaardiger webhosting-pakket) met een navenant hoger verkeersvolume af te sluiten. Indien de aanbieding tot afsluiting van een uitgebreidere overeenkomst door de cliënt wordt afgewezen, is HOSTINGDREAMS gerechtigd, de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken te beëindigen.

5.6 Daarenboven heeft HOSTINGDREAMS bij overschrijding van het verkeersvolume een bijzonder opzeggingsrecht, zulks met een opzeggingstermijn van drie weken.

5.7 Indien de op grond van de desbetreffende registratievoorwaarden voor een domein op te geven data onjuist blijken te zijn en HOSTINGDREAMS niet in staat is, de cliënt onder de opgegeven data te contacteren, kan HOSTINGDREAMS het domein laten wissen.


(6) Reactie van HOSTINGDREAMS in geval van rechtsschendingen en bedreigingen
6.1 Wanneer door derden aannemelijk wordt gemaakt, dat hun rechten door de inhoud van een internetpresentie, andere op een server van HOSTINGDREAMS opgeslagen data of een domein als zodanig worden geschonden, dan wel wanneer het op grond van objectieve aanknopingspunten als waarschijnlijk moet worden beschouwd, dat rechtsvoorschriften door domeinen of de inhoud van internetpresenties worden geschonden, kan HOSTINGDREAMS de desbetreffende internetpagina(´s) of servers blokkeren, zolang de rechtsschending of een conflict tussen partijen omtrent de rechtsschending voortduurt.

6.2 Wordt de mogelijke rechtsschending door een domein begaan, kan HOSTINGDREAMS tevens maatregelen nemen, die het domein ontoegankelijk maken. In gevallen, waarin de rechtsschending door een domein op grond van objectieve aanknopingspunten als vaststaand kan worden beschouwd, kan HOSTINGDREAMS de overeenkomst zonder opzeggingstermijn beëindigen.


6.3 Bij inhouden met een extremistisch, pornografisch of commercieel-erotisch karakter kan HOSTINGDREAMS in plaats van enkel een blokkade tevens een onmiddellijke beëindiging besluiten.

6.4 Verzendt de cliëntspam-mails zoals bedoeld in 5.3, kan DREAMWORKS INTERNET SERVICES de postvakken op de mailserver tijdelijk blokkeren. Bij dedicated of virtuele servers kan HOSTINGDREAMS in dat geval de hele server tijdelijk blokkeren.

6.5 Wordt in spam-mails overeenkomstig 5.3 een internetadres genoemd of gelinkt dat door HOSTINGDREAMS wordt beheerd of waarvan de inhouden in het HOSTINGDREAMS computercentrum zijn opgeslagen, kan HOSTINGDREAMS het domein of de betreffende inhouden tijdelijk blokkeren.

6.6 HOSTINGDREAMS kan op grond van objectieve criteria de aan haar cliënten gerichte e-mails afwijzen, wanneer feiten de veronderstelling rechtvaardigen, dat een email schadelijke software (virussen, wormen of Trojanen etc.) bevat, de afzenderinformatie foutief of versluierd is, of wanneer sprake is van ongevraagde of versluierde commerciële communicatie.

6.7 Wanneer de cliënt via zijn dedicated of virtuele server de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van netwerken, servers, software of data – met name bij schending van artikel 4.7 – in gevaar brengt, of wanneer HOSTINGDREAMS op grond van objectieve aanwijzingen een dergelijke verdenking heeft, kan HOSTINGDREAMS de server tijdelijk blokkeren. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat deze bepaling ook geldt voor de zogeheten Denial of Service attacks (hierna te noemen: DoS-attacks) die de klant via zijn server uitvoert. Bij een opzettelijke handeling van de cliënt kan HOSTINGDREAMS deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

6.8 Wanneer een dedicated of virtuele server de veiligheid, integriteit of beschikbaarheid van netwerken, servers, software of data, zonder dat dit aan de cliënt is te wijten, of wanneer HOSTINGDREAMS op grond van objectieve aanwijzingen een dergelijke verdenking heeft, kan HOSTINGDREAMS de server tijdelijk blokkeren. Nadrukkelijk wordt gesteld, dat deze bepaling ook geldt voor DoS-attacks, waarvoor de server van de cliënt door derden wordt gebruikt. HOSTINGDREAMS wijst erop, dat het vaak aan de handelwijze van de cliënt tegenover derden te wijten is, dat hij het doelwit van een DoS-attack wordt. Wanneer een server herhaaldelijk het doelwit van DoS-attacks wordt en wanneer een herhaling valt te verwachten, kan HOSTINGDREAMS deze overeenkomst na een waarschuwing met onmiddellijke ingang beëindigen, wanneer HOSTINGDREAMS geen in redelijkheid van haar te vergen mogelijkheid heeft, om de te verwachten toekomstige DoS-attacks of hun effect op andere systemen te verhinderen.

6.9 De vergoedingsaanspraak van HOSTINGDREAMS blijft bestaan, zolang om voornoemde redenen een blokkering van een dienst wordt uitgevoerd.


(7) Betalingstermijnen
7.1. Niet-gebruikgerelateerde vergoedingen dienen voor de volle duur van de overeenkomst van te voren te worden voldaan. Gebruiksgerelateerde vergoedingen zijn na afloop van de betreffende verrekeningsperiode opeisbaar. Gebruiksgerelateerde vergoedingen zijn conform de actuele prijslijst, die door HOSTINGDREAMS naar billijkheid wordt vastgelegd. Betalingen door de cliënt geschieden na keuze via debitering van diens creditcard of via automatische incasso. De machtiging voor debitering van de creditcard of automatische incasso geldt voor alle krachtens onderhavige overeenkomst verschuldigde vergoedingen.

7.2 HOSTINGDREAMS zet voor elke betalingsprocedure een elektronische factuur in de sectie Klanten-Login gereed. Factuurtoezending per email geschiedt kosteloos.

7.3 HOSTINGDREAMS kan de prijzen aan het begin van de looptijd van de overeenkomst met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn van ten minste één maand wijzigen. Indien de cliënt binnen een door HOSTINGDREAMS gestelde redelijke termijn geen bezwaar tegen de wijziging aantekent, geldt de wijziging als zijnde geaccepteerd. In haar wijzigingsaankondiging wijst HOSTINGDREAMS wijst de cliënt er op, dat de wijziging van kracht wordt, wanneer deze geen bezwaar aantekent.

7.4 Wanneer tarieven van domeinregistratie-instanties worden gewijzigd, kan HOSTINGDREAMS haar prijzen dienovereenkomstig aanpassen. Is de aanpassing onbillijk, is de cliëntgerechtigd, de overeenkomst per datum van ingang van de prijsverhoging te beëindigen.

7.5 Vorderingen van HOSTINGDREAMS kan de cliënt uitsluiten met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen compenseren.

7.6 Geraakt de cliënt in verzuim, kan HOSTINGDREAMS haar diensten blokkeren. De vergoedingsaanspraak blijft bestaan. Blokkeert HOSTINGDREAMS een dienst op gerechtvaardigde gronden, kan zij deblokkering afhankelijk maken van een administratievergoeding ten belope van € 10,00. De cliënt dient aan te tonen, dat er geen financiële schade is opgetreden of deze aanmerkelijk lager is.

7.7 Geraakt de cliënt gedurende twee opeenvolgende maanden met de betaling van een aanmerkelijk deel van de vergoeding of gedurende aan langer dan twee maanden durende periode voor een bedrag, dat overeenkomt met het bedrag van de maandelijkse vergoeding, in verzuim, kan HOSTINGDREAMS de overeenkomst om gewichtige redenen zonder opzeggingstermijn beëindigen. Van een belangrijke reden voor onmiddellijke beëindiging is voor DREAMWORKS INTERNET SERVICES sprake, wanneer een insolventieprocedure ten aanzien van het vermogen van de cliënt wordt aangevraagd, wordt geopend of opening van een insolventieprocedure wegens gebrek aan boedel wordt afgewezen.

7.8 Bij betalingsverzuim kan HOSTINGDREAMS voor de eerste en tweede maning een aanmaningsvergoeding en voor elke vergeefse belasting van de creditcard en voor iedere vergeefse poging via automatische incasso geld af te boeken, administratiekosten ten belope van telkenmale € 20,00 in rekening brengen. De cliënt dient aan te tonen, dat er geen financiële schade is opgetreden of deze aanmerkelijk lager is.

7.9 In geval van betalingsverzuim is HOSTINGDREAMS gerechtigd, moratoire rente te vorderen.


(8) Aansprakelijkheid van HOSTINGDREAMS
8.1 HOSTINGDREAMS is aansprakelijk voor alle contractuele en buitencontractuele aanspraken die naar aanleiding van de contractuele verbintenis rijzen, zulks evenwel in de volgende mate:

8.1.1 in volle omvang bij opzettelijke schadeberokkening en bij toebrenging van dodelijk en/ of lichamelijk letsel alsmede bij toebrenging van schade aan de gezondheid; in geval van productaansprakelijkheid op grond van de dwingende voorschriften van de nationale omzetting van de EU-productaansprakelijkheidsrichtlijn 374/85.

8.1.2 in volle omvang bij grof nalatige schadeberokkening door wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende medewerkers of assistenten;

8.1.3 voor zover de cliëntondernemer, een publiekrechtelijke persoon of een openbaar fonds is, is HOSTINGDREAMS bij grof nalatige schadetoebrenging door eenvoudige medewerkers slechts aansprakelijk voor de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare typische schade; de aansprakelijkheid is beperkt tot het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de cliënt voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schade toebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan HOSTINGDREAMS betaald heeft; de aansprakelijkheid bij grove nalatigheid jegens verbruikers is niet beperkt;

8.1.4 in geval van gewone nalatige schending van een belangrijke contractuele verplichting is HOSTINGDREAMS aansprakelijk voor de bij afsluiting van de overeenkomst voorzienbare typische schade.

8.1.5 in geval van gewone nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot het totaal van de overeengekomen vergoedingen, die de cliënt voor de periode van twee jaar voorafgaand aan het optreden van de schade toebrengende gebeurtenis in het kader van de desbetreffende overeenkomst aan HOSTINGDREAMS betaald heeft. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is in geval van gewone nalatigheid uitgesloten;

8.2 Alle aanspraken op schadevergoeding verjaren - behalve in geval van opzettelijke of grof nalatige schadeberokkening of bij toebrenging van dodelijk en/ of lichamelijk letsel alsmede bij toebrenging van schade aan de gezondheid- na een periode van één jaar na kennisneming van de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

(9) Datagebruik
9.1 HOSTINGDREAMS verzamelt en verwerkt data binnen het kader van de wettelijke dataveiligheidsrichtlijnen.


(10) Auteursrechten
10.1 HOSTINGDREAMS verleent de cliënt een tijdelijk, tot de looptijd van de desbetreffende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht met betrekking tot de beschikbaar gestelde eigen en software, programma’s of scripts. Het is niet geoorloofd, gebruiksrechten aan derden te cederen. In het bijzonder is verkoop niet toegestaan. De cliënt is gehouden, kopieën van aan hem beschikbaar gestelde software na beëindiging van de overeenkomst te wissen en mag deze niet langer gebruiken.

10.2 Voor het overige gelden de licentievoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten.

10.3 De door HOSTINGDREAMS ter beschikking gestelde inhouden, teksten, afbeeldingen, animaties, film- en geluidsmaterialen mag de cliënt voor de duur van de overeenkomst ten behoeve van de overeengekomen internetpresentie gebruiken. Het is niet geoorloofd, aan derden gebruiksrechten te cederen. Na beëindiging van de overeenkomst dienen de materialen te worden gewist.

10.4 Bij LivePages geeft de licentie uitsluitend recht op gebruik in het kader van het internetpakket, waarbij LivePages besteld werd. Gebruik van de LivePages-software en van de LivePages-materialen voor andere internetpresentie van de cliënt is uitgesloten. Buiten deze clausule vallen meerdere domeinen van een cliënt die naar dezelfde inhoud of subsecties van een inhoud verwijzen. In geval van een schending van deze bepalingen is HOSTINGDREAMS gerechtigd, de internetpresentie, waarop LivePages in strijd met de licentie wordt gebruikt, of het project, waarvoor LivePages in strijd met de licentie wordt gebruikt, zolang te blokkeren, totdat de rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.


(11) Contractperiode, beëindiging, het wissen van domeinen
11.1 Tenzij uit de aanbieding anders blijkt, wordt de overeenkomst automatisch met de minimumlooptijd / eerste looptijd van de overeenkomst verlengd, zolang deze niet door een der partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden voorafgaand aan de afloop van de overeenkomst wordt opgezegd. Dit geld voor alle producten waaronder zowel managed als unmanaged vps pakketten, resellerpakketten en hostingpakketten.

11.2 Beëindigingen moeten schriftelijk worden gecommuniceerd, waarbij het sturen van een e-mail voldoet aan deze vereiste. Het contract kan ook op geldige wijze worden beëindigd via de beveiligde klanten-login, indien deze optie beschikbaar is.

11.3 De domeinen worden verwijderd bij de afloop van het contract. Indien, in overeenstemming met de regulaties van de uitvaardiging van het contract, de verwijdering niet toegelaten is zonder uitdrukkelijke opdracht van de eigenaar, kan HOSTINGDREAMS het domein in beheer geven aan de daarvoor verantwoordelijke aanbesteder. HOSTINGDREAMS beklemtoont dat er in dit geval een verplichte compensatievergoeding van de klant aan de aanbesteder kan ontstaan.

11.4 Instructies voor het wissen van domeinen vereisen de handtekening van de eigenaar van het domein of de Admin.

11.5 Als HOSTINGDREAMS een contract terecht beëindigd wegens wanbetaling of uit materiële noodzaak, kan HOSTINGDREAMS ervoor zorgen dat een domein alsnog wordt verwijderd na een passende tijdsperiode indien de klant geen andere aanwijzingen geeft.


(12) Vrijwaring
De cliënt vergoedt alle schade aan HOSTINGDREAMS die uit een schending van voornoemde bepalingen voortvloeit, voor zover de schending aan cliënt te wijten is. De schadevergoeding omvat ook de bijbehorende kosten van een noodzakelijke verdediging in een rechtsgeschil. HOSTINGDREAMS stelt de klant onverwijld op de hoogte wanneer zij zelf of derden bijbehorende aanspraken doet respectievelijk doen gelden en zij zal de cliëntgelegenheid geven tot het innemen van een standpunt.